Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘’AV’‘) van Every. GmbH (hierna ‘Verkoper’), gelden voor alle overeenkomsten voor de levering van goederen, die een consument of ondernemer (hierna ‘Klant’) met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn onlineshop aangeboden goederen. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze Algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer in de zin van deze Algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar worden gebruikt voor het indienen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De Klant kan de offerte indienen via het onlinebestelformulier dat in de onlinewinkel van de Verkoper geïntegreerd is. Na het plaatsen van de gekozen goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een wettelijk bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje, door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de Klant het aanbod ook telefonisch aan de Verkoper doen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

  • door de Klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant bepalend is, of
  • door de bestelde goederen aan de Klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de Klant beslissend is, of
  • door de Klant om betaling te vragen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er verscheidene van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt het contract gesloten op het tijdstip waarop één van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn om het aanbod te aanvaarden, begint op de dag nadat de Klant het aanbod heeft verzonden en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod, met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden zal zijn door zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een offerte via het onlinebestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van het contract door de Verkoper na het sluiten van het contract opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail) aan de Klant doorgegeven, nadat de Klant zijn bestelling verzonden heeft. De Verkoper maakt de tekst van het contract niet toegankelijker dan dit.

2.5 Voordat de Klant een bindende bestelling plaatst via het onlinebestelformulier van de Verkoper, kan hij/zij mogelijke invoerfouten opsporen door de informatie die op het scherm verschijnt aandachtig te lezen. Een doeltreffend technisch middel om invoerfouten beter te herkennen, kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm vergroot wordt. De Klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij/zij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Orderverwerking en contactopname vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De Klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij/zij opgeeft voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de Verkoper verzonden e-mails op dit adres ontvangen kunnen worden. Met name bij het gebruik van spamfilters moet de Klant zich ervan vergewissen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden die door de Verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3. Recht van herroeping

3.1 De consument heeft in het algemeen het recht van herroeping.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de annuleringsvoorwaarden van de Verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en bezorgadres zich op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij in de productomschrijving van de Verkoper anders is vermeld, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen, waarin de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde is begrepen. Eventuele extra bezorg- en verzendingskosten zullen apart worden vermeld in de respectieve productomschrijving.

4.2 In geval van leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet in een land buiten de Europese Unie wordt gedaan, maar de Klant de betaling vanuit een land buiten de Europese Unie verricht.

4.3 De betalingsmogelijkheid/-heden) zal/zullen aan de Klant worden meegedeeld in de onlinewinkel van de Verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd, tenzij de partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5 In geval van betaling door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna ‘PayPal’ genoemd), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full - of - indien de Klant geen PayPal-rekening heeft, onder voorbehoud van de Betalingsvoorwaarden zonder PayPal-rekening, beschikbaar op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Indien de betalingsmethode ‘SOFORT’ gekozen wordt, zal de betaling verwerkt worden door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna ‘SOFORT’). Om het factuurbedrag via ‘SOFORT’ te kunnen betalen, moet de Klant een online- bankrekening met PIN/TAN-procedure hebben die geactiveerd is voor deelname aan ‘SOFORT’, zich dienovereenkomstig legitimeren tijdens het betalingsproces en de betalingsopdracht aan ‘SOFORT’ bevestigen. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna door ‘SOFORT’ worden uitgevoerd en de bankrekening van de klant zal gedebiteerd worden. Meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode ‘SOFORT’ kan de Klant vinden op het internet op: https://www.klarna.com/sofort/.

5. Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Bestellingen en leveringen zijn alleen mogelijk binnen Duitsland. Wij leveren alleen met de verzendwijze Expres door een pakketdienst. Verzending naar postbussen of zelf afhalen van de handelswaar is niet mogelijk. De bezorging van goederen geschiedt door verzending naar het door de Klant opgegeven bezorgadres. Het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven bezorgadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.

5.2 De bezorging geschiedt binnen 1-3 werkdagen door middel van een voor diepvriesproducten geschikte transportverpakking en een supplement van droogijs.

5.3 De goederen worden geleverd op het door de Klant opgegeven bezorgadres. De Klant moet zich ervan vergewissen dat het door hem/haar opgegeven afleveradres juist en volledig is en ook zonder meer op kantooradressen kan worden afgeleverd. De bezorging op de dag van levering vindt plaats tussen 8.00 en 18.00 uur. Het maakt integraal deel uit van het contract dat de Koper ervoor zorgt dat de goederen op deze dag klaar zijn voor aanvaarding in persoon of door middel van meerderjarige personen in opdracht van de Koper. Indien bij leveringen de aanvaarding ten onrechte wordt geweigerd, een verkeerd bezorgadres wordt opgegeven of de goederen niet aanvaard of geleverd worden om andere redenen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, ook al werd de bestelling door ons correct verwerkt, is de Klant verplicht alle gemaakte kosten te dragen.

5.4 Indien de Klant een ondernemer is, geschiedt de levering voor risico van de Klant. Dit geldt ook voor deelleveringen. Indien de Klant een consument is, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen pas op de Klant over bij de overhandiging van de goederen. De overdracht is hetzelfde als de Klant in gebreke is met de aanvaarding.

5.5 De goederen moeten onmiddellijk na ontvangst door de Klant of zijn/haar vertegenwoordiger op volledigheid en transportschade gecontroleerd worden. Als er transportschade wordt vastgesteld, moeten wij daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De Klant moet verpakkingsschade schriftelijk door de vervoersmaatschappij laten bevestigen bij de inontvangstneming van de goederen.

5.6 De veiligheidsvoorschriften voor het hanteren van droogijs die bij de zending gevoegd zijn, moeten in acht genomen worden.

6. Behoud van eigendomstitel

Indien de Verkoper vooruitprestaties verricht, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien het gekochte artikel gebreken vertoont, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2 De Klant wordt verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8. Toepasselijk recht

8.1 Alle rechtsverhoudingen tussen de partijen worden beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn/haar gewone verblijfplaats heeft.

8.2 Deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht is bovendien niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en bezorgadres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie liggen.

9. Bevoegdheid

Indien de Klant een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds is met maatschappelijke zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Indien de Klant zijn/haar woonplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de plaats van vestiging van de Verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien, indien het contract of de vorderingen die uit het contract voortvloeien, aan de beroeps- of handelsactiviteit van de Klant kunnen worden toegeschreven. In de voornoemde gevallen heeft de Verkoper echter in elk geval het recht een rechtsvordering in te stellen voor de rechtbank van de vestigingsplaats van de Klant.

10 Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Commissie van de EU biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De Verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.